KONTAKTNÍ ADRESA:

PNEUCENTRUM MOTOL
Plzeňská 215E
150 00 Praha 5 Motol
E-MAIL:               info@alukola.cz
INFOLINKA:        tel. 733 526 527 

 

PROVOZUJE: 

ALUera s.r.o. , Plzeňská 317/215g, 150 00 Praha 5 – Motol
IČ: 24753424
DIČ: CZ24753424
Spisová značka: C 171496 vedená u Městského soudu v Praze

Všeobecné obchodní podmínky autoservisu a on-line obchodu
1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti ALUera s.r.o. , Plzeňská 317/215g, 150 00 Praha 5 – Motol, identifikační číslo: 24753424, DIČ: CZ24753424, (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím online objednání na stránkách www.pneucentrum-motol.cz případně v prostrorách servisu Pneucentrum Motol.

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.pneucentrum-motol.cz v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

2. Objednávka zboží a služeb a uzavření kupní smlouvy

2.1 Prezentace zboží a služeb na stránkách www.pneucentrum-motol.cz není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb.

2.2 Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží a služeb je cenou  konečnou. Cena zboží a služeb je platná po dobu, kdy je zobrazována na stránkách www.pneucentrum-motol.cz

2.3 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.4 Kupující provádí objednání zboží a služeb těmito způsoby:

a) Objednáním na stránkách www.pneucentrum-motol.cz
b) Osobně na recepci autoservisu Pneucentrum Motol
c) Telefonicky nebo emailem na uvedené kontakty

2.5 Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.6 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.7 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.8 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.9 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření smlouvy.

2.10 Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. 

2.11 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky zboží a služeb, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.12 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží a služeb přes web www.pneucnetrum-motol.cz, email info@alukola.cz, telefon 733 526 527 nebo při osobní návštěvě autoservisu.

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a služby a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu a služeb, může kupující uhradit těmito způsoby:
• v hotovosti nebo platební kartou na provozovně autoservisu
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 7576508001/5500, vedený u společnosti Raiffaisen Bank. V tomto případě je nutné, aby platba byla připsána na účet prodávajícího před započetím služby či výdeji zboží.

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží a služby, ale také případné náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží či služby.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží a služeb nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží a služeb je kupující informován vždy před uzavřením objednávky.

3.6 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží a služeb v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:
• Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: PNEUCENTRUM MOTOL Plzeňská 317/215g 150 00 Praha 5 – Motol
• Přepravní společností na dodací adresu uvedenou v objednávce kupujícím

4.6 Osobní odběr je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do 2-8 pracovních dnů. Doba dodání záleží na skladu, odkud je zboží expedováno.

4.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na provozvně, je povinen zboží vyzvednout do 7 dnů od potvrzení, že je zboží na výdejním připraveno. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

5. Zákaznický účet

5.1 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží a služeb, je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou považovány za jediné a správné.

5.2 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na vlastní odpovědnost. Provozovatel webu www.pneucentrum-motol.cz uchovává přístupové údaje k účtu Kupujícího v šifrované formě.

5.3 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s provozovatelem webu https://www.pneucentrum-motol.cz.

5.5 Provozovatel webu https://www.pneucentrum-motol.cz není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, byla-li uzavřena kupní smlouva na dálku.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: info@alukola.cz. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.14 Kupující v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstranění vady opravou věci
• odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:
• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,
• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,
• při větším počtu vad (3 a více vad).

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

7.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

7.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Zpětný odběr pneumatik

Zajišťujeme zpětný odběr pneumatik na adrese: PNEUCENTRUM MOTOL, Plzeňská 317/215g, 150 00 Praha 5 Motol. Zde máte možnost odevzdat zdarma použité pneumatiky.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku webových stránek, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

10.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

10.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 11.02.2021.

GDPR

V Evropské unii vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tkzv. GDPR. Ochranu osobních údajů považujeme za svoji povinnost. Níže naleznete základní informace o ochraně osobních údajů a základní principy zpracování a nakládání s Vašimi údaji. Jste-li naším zákazníkem, odběratelem novinek či návštěvníkem webu, poskytujete nám některé vaše osobní údaje. Naším úkolem je postarat se o jejich zabezpečení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Kdo zpracovává mé osobní údaje?
Název a sídlo naší společnosti provozující webové stránky je: ALUera s.r.o., Plzeňská 317/215g, Motol,
150 00 Praha 5 IČ: 247 53 424, DIČ: CZ24753424 Spisová značka: C 171496 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu: 25. října 2010
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Jedná se zejména o přepravní a logistické společnosti, poskytovatele webhostingu, marketingu, účetní apod.

Kontaktní údaje:
Chcete-li se na nás v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na čísle 737233276 nebo mailu rys@aluera.cz
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti dle platné legislativy, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů.
– budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
– umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účely zpracování osobních údajů:
Pro plnění smlouvy a poskytnutí služeb (např. zaslání zboží) zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu:
Jméno a příjmení, fakturační a korespondenční adresa, telefonní číslo a emailová adresa.
Pro účely marketingu (např. zasílání newsletterů):
Vaše osobní údaje jméno, příjmení a e-mail využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení.

Cookies
Jelikož Vám chceme nabídnout co nejlepší služby, využíváme Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Zaznamenáváme pak například ze které stránky k nám přicházíte, IP adresu, strávenou dobu na stránce a podobně. Odkliknutím souhlasu na liště dáváte souhlas také s využíváním cookies na jiných webech. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Vaše právo na informace je již plněno touto stránkou GDPR.
Pro zaslání informací s přehledem o vašich datech zašlete email na adresu
info@alukola.cz s předmětem “GDPR informace”.
Pokud ve Vašich osobních údajích dojde ke změně nebo s některými údaji nesouhlasíte, máte právo na doplnění a změnu těchto údajů.
Pro vymazání informací z našeho eshopu zašlete email na adresu
info@alukola.cz s předmětem “GDPR výmaz”.
Vaše požadavky na zaslání či vymazání informací vyřešíme co nejdříve, maximálně však do 30ti dnů. Pokud budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracováváme chybně, obraťte se na nás a rádi s Vámi vše vyřešíme k Vaší spokojenosti. Můžete se obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte telefonicky nebo emailem